Verlofaanvraag


Alle scholen in de Kempen hanteren formulieren voor het aanvragen van verlof buiten de vakanties om. De formulieren kunt u op deze pagina downloaden of afhalen op de administratie van onze school. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient tijdig ingediend te worden bij de directeur van de school. De toekenning of afwijzing moet schriftelijk gebeuren en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar is daar in opgenomen. Als geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt, heeft de directeur de verplichting om dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Het Openbaar Ministerie heeft op basis van de Leerplichtwet afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaren in de regio Eindhoven/De Kempen over het doormelden van dit verzuim. In sommige situaties volgt een schikking vanuit het OM en in andere gevallen moet een Proces Verbaal opgemaakt worden. 

Na een melding van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar contact met u als ouders/verzorgers opnemen om de verdere gang van zaken mede te delen. Wij hopen u hiermee  voldoende te hebben ge´nformeerd. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de directeur of met de leerplichtambtenaar van de gemeente Eersel, mevr. M. Dijs, afdeling Welzijn, tel. 0497-531374.

Hieronder staan een aantal (te downloaden) formulieren: