De Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
   

Veel ouders hebben wel eens gehoord van het orgaan MR, maar wat zijn functie binnen de organisatie is, is vaak onbekend. Via deze weg willen wij namens de MR informatie verstrekken over het orgaan MR.
 

Waar staat de MR voor?
Op alle scholen worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met de kwaliteit van onderwijs van uw kind(eren). U kunt denken aan lesmethoden, het schoolplan, financiŽn, pestprotocol, maar ook dagelijkse praktische zaken die voor de school van belang zijn. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW) vindt het belangrijk dat  alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR op Bs. St.- Willibrordus bestaat uit 7 leden, waarvan 4 ouders en 3 leerkrachten. Bij stemrecht is het aantal stemgerechtigden gelijkwaardig. De directeur is bij de openbare vergaderingen gedeeltelijk aanwezig om stukken en onderwerpen in te brengen en toe te lichten. 

 

De MR vergaderingen zijn openbaar. U kunt als ouder hierbij aansluiten. Echter hebt u geen stemrecht. De leden vergaderen 6 a 7 keer per schooljaar. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de directie en/ of het schoolbestuur neemt, over informatie die wordt verstrekt of over onderwerpen die worden voorgelegd aan de MR. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het MR reglement voor de scholen van Onderwijsstichting KempenKind.

 

Leden van de MR:

Oudergeleding:

Mevr. A. v. Dillen

Dhr. J. Koops

Dhr. S. Hommel

Mevr. M. Michiels

 

Personeelsgeleding:

Mevr. S. Bruininx

Mevr. H. v. Vliet

Hr. M. Gooskens

Mevr. K. v.d. Ven

 

U bent altijd van harte welkom een MR vergadering bij te wonen. Graag van tevoren aanmelden bij Anja van Dillen via e-mailadres anjavandillen@upcmail.nl.

 
Voor het Huishoudelijk reglement klik HIER.