Klik op deze link voor het financieel overzicht van de ouderbijdrage van 2016/2017
Hierin kunt u zien waar de ouderbijdrage van dit schooljaar aan is uitgegeven.

Klik op de volgende link voor de begroting van de ouderbijdrage van huidig schooljaar 2017/2018
Bs. Wereldwijs
Pankenstraat 1 5521 VA Eersel Tel. 0497 512732 email: info@basisschoolwereldwijs.nl

www.basisschoolwereldwijs.nl

_______________________________Ouderraad_____________________________________

Protocol inning en besteding ouderbijdrage

Basisschool Wereldwijs Eersel.

[Goedgekeurd in vergadering van de Ouderraad dd. 19-5-2015]

Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij

vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door de

overheid worden vergoed.

1. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage;

2. Het budget van de ouderbijdrage wordt beheerd door de Werkgroep OuderBijdrage van de

Ouderraad van Basisschool Wereldwijs Eersel (OR);

3. De financiële middelen van de ouderbijdrage worden geparkeerd op de algemene rekening

van de Ouderraad Basisschool Wereldwijs Eersel;

4. De Werkgroep OuderBijdrage heeft een eigen administratie waarin specifiek de totale

administratie rondom de ouderbijdrage wordt verantwoord;

5. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene

LedenVergadering van de OR, afwijkingen (verhoging of verlaging) worden vastgesteld in

overleg met de directie en MR van Basisschool Wereldwijs Eersel.

6. Het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage zal begin januari worden uitgezet.

7. De ouderbijdrage kan worden betaald door middel van overboeking op

bankrekeningnummer NL72RABO 0113 5991 45 t.n.v. Ouderraad Basisschool Wereldwijs Eersel

o.v.v. naam en klas leerling;

8. Wanneer de ouderbijdrage niet op het afgesproken moment is betaald of niet geďncasseerd

wordt twee maal een betalingsherinnering gestuurd door de Werkgroep OuderBijdrage.

a. Ouders die vrijwillige ouderbijdrage voor hun kind(eren) niet kunnen betalen,

worden via school doorverwezen om een aanvraag voor vergoeding te doen bij bijv.

stichting Leergeld de Kempen.

9. Van de ouderbijdrage worden de volgende zaken/activiteiten betaald:

a. Vieringen tijdens schooltijd, waarvan de benodigde spullen niet uit het reguliere

schoolbudget betaald kunnen worden;

b. Schoolversieringen;

c. Schoolreisjes;

d. Overige zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden, ter beoordeling aan

de Werkgroep OuderBijdrage en bestuur van de Ouderraad

10. Jaarlijks wordt met de directie overlegd over de jaarplanning van de activiteiten die uit de

ouderbijdrage betaald worden. De jaarplanning wordt aan het begin van ieder schooljaar

vastgesteld door de directie en de Ouderraad gezamenlijk;

11. Jaarlijks stelt de Werkgroep OuderBijdrage op basis van deze planning een begroting op;

12. Binnen 1 maand na de activiteit dient de aanvrager (organiserende werkgroep of persoon uit

de Ouderraad) een declaratie, voorzien van originele bonnen/facturen, bij de

Penningmeester in te leveren. Dit dient te gebeuren met het formulier “afrekening budget

ouderbijdrage”;

13. Jaarlijks legt het bestuur van de OR verantwoording af over het financiële beheer van de

ouderbijdrage door middel van bekendmaking van de Jaarrekening in de Algemene

Ledenvergadering;

De verslaggevingsperiode betreft het schooljaar, september t/m augustus.